یک عمر قفس بست مسیر نفسم را

تنهایی شاید همان چوب خدا بود ، که هیچوقت صدایی نداشت...

خرداد 94
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
آذر 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
شهریور 85
1 پست
تیر 85
1 پست
شهریور 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
1 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
1 پست
اسفند 82
1 پست
بهمن 82
1 پست
دی 82
1 پست